0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas

Paieška

0

Privatumo ir slapukų politika

 
UAB ,,Mapa Holding“ 
PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.      UAB ,,Mapa Holding“  kontaktai: el. p. info@extremedelight.lt. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrovė“.
2.      Interneto svetainės – interneto svetainės, esančios adresais:
www.extremedelight.lt , www.renginiaisuemocija.lt, www.insanerun.lt .
3.      Lankytojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir kuris lankosi Interneto svetainėse ir (ar) registruojasi į Įstaigos organizuojamus renginius.
4.      Socialinės paskyros – tai Įstaigos paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Interneto svetainėse teikiamas paslaugas.
5.      Paslaugos – visos Interneto svetainėse lankytojams teikiamos renginių organizavimo paslaugos.
6.      Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
7.      Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
8.      Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Interneto svetainėmis.
9.      IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Interneto svetainių lankytojams paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.
 
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.      Interneto svetainių Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės lankytojams naudojantis Interneto svetainėse siūlomomis paslaugomis.
2.      Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Interneto svetainių lankytojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
3.      Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą pažymi, kad sutinka su registracijos į organizuojamus Įstaigos renginius taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
4.      Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įstaigos Interneto svetainėse, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
5.      Įstaiga renka Asmens duomenis tinkamam renginių organizavimui ir įvykdymui, turėdama išankstinius Duomenų subjektų sutikimus dėl Duomenų subjektų Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo.
6.      Įstaiga renka lankytojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įstaigos veiklos vietą, prisiregistravęs prie Įstaigos Interneto svetainių ar naudodamasis Įstaigos Interneto svetainėmis neprisiregistravus.
7.      Įstaiga renka ir valdo žemiau apibrėžtus Asmens duomenis, kuriuos asmenys, norintys registruotis į Įstaigos organizuojamus renginius pateikia vienoje iš Įstaigos valdomų Interneto svetainių:
Duomenų subjekto 
Vardas, pavardė
Gimimo data
El. paštas
Tel. Nr.
 
8.      Duomenų subjektų, kurie užpildė registracijos į renginį formą asmens duomenys gali būti viešinami Interneto svetainėse tik gavus išankstinį Duomenų subjekto sutikimą.
9.      Įstaigos Interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Įstaigos partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos lankytojai patenka, rinkdamiesi nuorodas Interneto svetainėse, turi savo privatumo politikas ir Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama lankytojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.
 
III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
1.      Įstaiga patvirtina, jog lankytojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti lankytojams Interneto svetainėse teikiamas ir su renginiais susijusias paslaugas. Įstaiga taip pat patvirtina, jog lankytojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą lankytojas suteiks ir nepanaikins.
Naudodamasis Įstaigos teikiamomis paslaugomis Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Įstaigos rinkodaros tikslais, savo sutikimą aktyviu būdu, išreikšdamas atitinkamos sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo informacinių pranešimų teikmo tikslais formos specialioje skiltyje, pažymėdamas varnele ir patvirtindamas galutines sutikimo sąlygas savo parašu arba sutikdamas specialioje elektroninėje anketoje Įstaigos valdomose interneto svetainėse adresais www.extremedelight.lt , www.renginiaisuemocija.lt, www.insanerun.lt .
2.      Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – penki kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
3.      Įstaiga įsipareigoja neatskleisti lankytojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
·         Jeigu yra lankytojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
·         Įstaigos partnerius, teikiančius sporto ir (ar) laisvalaikio arba kitas, su lankytojo užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;
·         Įstaiga taip pat gali perduoti lankytojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įstaigos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įstaiga yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
·         Visais kitais atvejais, lankytojų Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įstaiga gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
4.      Nepaisant to, kad Įstaiga deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įstaiga negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo Interneto svetainėse. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai lankytojų rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įstaiga taiko itin griežtas lankytojų Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
5.      Įstaiga naudoja lankytojų Asmenų duomenis, tam, kad:
·         Užtikrintų, jog Interneto svetainių turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu lankytojams būdu;
·         Suteiktų lankytojams informaciją, paslaugas, kurių lankytojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti lankytojus tuo atveju, jeigu lankytojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
·         Lankytojai būtų informuoti apie Įstaigos teikiamų paslaugų pakeitimus.
6.      Įstaiga tai pat naudoja lankytojų, įsigijusių paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Įstaigos klientų pasitenkinimą Įstaigos veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Įstaigos veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu lankytojas nenori gauti tokių pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Įstaigą apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@extremedelight.lt
7.      Įstaigos Interneto svetainėse gali būti renkama tam tikra informacija apie lankytojų apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas lankytojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Lankytojo apsilankymo Įstaigos Interneto svetainėse data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos lankytojas aplanko būdamas Įstaigos Interneto svetainėse; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie lankytojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei lankytojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Įstaigos Interneto svetainėms pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Įstaigos Interneto svetainėms administruoti. Lankytojams šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Įstaigos teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Įstaigos Interneto svetainių lankytoju ar lankydamasis Įstaigos Interneto svetainėse.
 
IV. INTERNETO SVETAINIŲ LANKYTOJŲ TEISĖS
1.      Interneto svetainių lankytojai turi šias pagrindines teises:
·         Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
·         Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
·         Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti lankytojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įstaiga;
·         Nesutikti, kad būtų tvarkomi lankytojo asmens duomenys.
2.      Lankytojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Įstaigoje esančiais ir tvarkomais lankytojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie lankytojo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įstaiga gavusi lankytojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo lankytojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi lankytojas arba lankytojas sutiko gauti informacija apie duomenis kitu Įstaigos pasiūlytu būdu.
3.      Lankytojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įstaigos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el.paštu: info@extremedelight.lt
4.      Lankytojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju lankytojas neturės galimybės įsigyti paslaugų Interneto svetainėse, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti lankytojo pageidaujamas paslaugas.
5.      Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Įstaigos darbuotojai gali lankytojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
6.      Įstaiga vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog lankytojo pateikiami Asmens duomenys Interneto svetainėse būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
7.      Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, lankytojas turi pateikti Įstaigai raštu vienu iš šių būdų: Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu:  info@extremedelight.lt
8.      Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.      Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Interneto svetainėse. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus lankytojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Interneto svetainėse, ir sudarant techninę galimybę lankytojams pirmą kartą jungiantis prie Interneto svetainių esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.
2.      Įstaiga neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įstaigos Interneto svetainių lankytojai ir kiti asmenys negali pasiekti Interneto svetainių ar naudotis paslaugomis.
3.      Įstaiga neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įstaigos Interneto svetainių funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įstaigos Interneto svetainės bus visiškai apsaugotos nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įstaigos Internetinėmis svetainėmis,  yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.
4.      Lankytojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@extremedelight.lt
 

Slapukai


Kas yra slapukas ir koks jo tikslas?
Slapukas yra informacijos elementas, kuris siunčiamas į naršyklę ir išsaugomas jūsų įrenginyje kai apsilankote internetinėje svetainėje, šiuo atveju www.extremedelight.lt, www.renginiaisuemocija.lt, www.insanerun.lt.
 
Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos, reklamos tikslais ar siekiant individualizuoti naršymo patirtį (pavyzdžiui atpažįsta jus jungiantis prie savitarnos).
Kokių rūšių yra slapukai?
Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau:
 
Būtinieji slapukai
Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti pirkimo internetu.
Funkciniai slapukai
Pastarieji slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktas kategorijas (pavyzdžiui, prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.Funkciniai slapukai nėra būtini interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.
Veikimą gerinantys slapukai, analitiniai slapukai
Šie slapukai naudojami lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti (pavyzdžiui, kuris puslapis yra lankomiausias) www.extremedelight.lt , www.renginiaisuemocija.lt, www.insanerun.lt ir šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtinai tik statistikos tikslams.
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai
Šie slapukai naudojami norint parodyti reklaminius skelbimus, kurie galėtų būti įdomūs būtent jums. Jie naudojami dar ir tam, kad reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad pagelbėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
 
 
Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti lankytojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Įstaiga nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia lankytojų dėmesį, kad kai kurie Įstaigos partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl lankytojas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų įstaigos partnerį.
 
Įrankis
Slapuko aprašymas
Daugiau informacijos
va.tawk.to
Tawk. to slapukas, naudojamas pokalbių realiu laiku funkcionalumui.
www.facebook.com
Facebook.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti.
Google Analytics
Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.
Google Maps
Tinklalapio „Google Maps“ slapukai. Naudojami „Google Maps“ žemėlapiams atvaizduoti Interneto tinklalapyje.
Instagram
Instagram.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti.
Twitter
Twitter.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti.
Youtube
Youtube.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti.
 
Svetainėje naudojami slapukai
  PHPSESSID

Kaip galite išjungti slapukus ir valdyti savo nuostatas?
Daugumoje naršyklių nustatymų laukelyje galima išjungti slapukus. Nepaisant to, norėtume priminti jums, kad išjungti būtinieji arba funkciniai slapukai gali turėti įtakos svetainės veikimui arba apriboti galimas suteikti paslaugas. Daugiau informacijos apie slapukų veikimo logiką ir išjungimo procesus galite rasti svetainėje https://www.aboutcookies.org
 

 

 
smart foreash